Търговски условия

Търговски условия

на електронния магазин на дружество

KATY PATY group:

KATY PATY Design, s.r.o. (ЕИК: 03789861), (VAT ЕИК: CZ03789861)

KATY PATY Faktory, s.r.o. (ЕИК: 04944194)

KATY PATY Colour, s.r.o. (ЕИК: 05626447)

KATY PATY Kaolin, s.r.o. (ЕИК: 05637082)

KATY PATY Porcelain, s.r.o. (ЕИК: 05637104)

KATY PATY Trade Mark, s.r.o. (ЕИК: 05717124)

KATY PATY Made, s.r.o. (ЕИК: 05717043)

KATY PATY Brands, s.r.o., ЕИК: 02039052, OR: C-307753

KATY PATY Colour, s.r.o., ЕИК: 05626447, OR: C-267654

KATY PATY Company, s.r.o., ЕИК: 06850871, OR: C-290045

KATY PATY design, s.r.o., ЕИК: 03789861, OR: C-237572

KATY PATY Fabric, s.r.o., ЕИК: 06899579, OR: C-290984

KATY PATY Faktory, s.r.o., ЕИК: 04944194, OR: C-256061

KATY PATY Glamour, s.r.o., ЕИК: 02039541, OR: C-307749

KATY PATY Group, s.r.o., ЕИК: 06899030, OR: C-2909751

KATY PATY Handwork,  s.r.o., ЕИК: 02039338, OR: C-307754

KATY PATY International, s.r.o., ЕИК: 02039621, OR: C-307750

KATY PATY Kaolin, s.r.o., ЕИК: 05637082, OR: C-268050

KATY PATY Lights, s.r.o., ЕИК: 02039702, OR: C-307751

KATY PATY Made, s.r.o., ЕИК: 05717043, OR: C-269483

KATY PATY Matte and Glossy, s.r.o., ЕИК: 02039117, OR: C-307756

KATY PATY Natural, s.r.o., ЕИК: 06899412, OR: C-290983

KATY PATY Original, s.r.o., ЕИК: 02039443, OR: C-307748

KATY PATY Porcelain, s.r.o., ЕИК: 05637104, OR: C-268051

KATY PATY Produce, s.r.o., ЕИК: 06899226, OR: C-290979

KATY PATY Switches, s.r.o., ЕИК: 02039761, OR: C-307752

KATY PATY Trade Mark, s.r.o., ЕИК: 05717124, OR: C-269485

KATY PATY Unique, s.r.o., ЕИК: 02039265, OR: C-307755

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

със седалище: ул. "У Слунцове" № 666/12а, п. к. 180 00 Прага 8

вписано в Търговския регистър, воден от Градски съд – Прага,

раздел Ц (С),  партида 237572,

Тел.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

(нататък само „Продавач“)

 

Адрес на Продавача за връчване на кореспонденция:

KATY PATY, ул. “Бенатецка” № 1479, п. к. 25002 Стара Болеслав, Чешка република

 

Шоурум на Продавача:

ул. “На бржеху” - сградата на Редпойнт, п. к. 19000 Прага 9 - Височани

Шоурум на Продавача:

 KATY PATY Drive, Benátecká 1479, 25002 Стара Болеслав, Чехия

 

1           Уводни разпоредби

1/1     Настоящите търговски условия уреждат подробно правните отношения между Продавача и клиент (нататък също „Купувач“) при продажбата на стоки посредством електронния магазин на сайта www.katypaty.com (нататък също „Електронен магазин“).

1/2     Отношенията между Продавача и Купувача се ръководят от чешката правна уредба, най-вече от Закон № 89/2012 от Свода закони, с последвалите изменения и допълнения, а ако Купувачът е потребител, също и от Закон № 634/1992 от Свода закони, за защита на потребителя, с последвалите изменения и допълнения.

1/3     Продавачът не прави никаква декларация относно това, че информацията, посочена на сайта на Електронния магазин, и стоките, предлагани от Електронния магазин, са подходящи, одобрени или пригодени за ползване на други места извън Чешката република. Ако Купувачът влиза в сайта на Електронния магазин от места извън Чешката република или ако използва извън Чешката република стоките, придобити от Електронния магазин, то отговорността за резултатите от такова влизане или използване носи самият той.

2           Предмет на договора

2/1     Продавачът се задължава да достави на Кувувача стоката, посочена в заявката с формуляра за заявка на Електронния магазин, а Купувачът се задължава да заплати за доставянето на стоката договорената цена, и всичко това при условията, договорени с настоящите търговски условия.

3           Среда на Електронния магазин

3/1     Купувачът може да поръчва от Електронния магазин стоки директно, без регистрация.

3/2     При поръчването на стоките Купувачът е длъжен да посочва точно и вярно всички данни. Данните, посочени от Купувача при поръчването на стоките, са смятани от Продавача за точни.

3/3     Купувачът взима под внимание, че не е задължително Електронният магазин да бъде достъпен непрекъснато, най-вече с оглед на необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача, евентуално на необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на трети лица.

3/4     Купувачът взима под внимание, че програмното оборудване и други части, съставляващи уеб интерфейса на Електронния магазин (вкл. фотографии на предлаганите стоки) са защитени с авторски права. Купувачът се задължава да не извършва никаква дейност, която би могла да даде възможност на него или на трети лица да се намесват неправомерно или да използват неправомерно програмното оборудване или други части, съставляващи уеб интерфейса на Електронния магазин.

4           Поръчване на стока и сключване на договор

4/1     Презентираните стоки са предназначени за целта, посочена в описанието на съответната стока. Продавачът не отговаря, ако стоката се използва по друг начин, за друга цел или в противоречие с инструкцията за употреба или с други указания за ползване, ако такива са издадени относно стоката, нито за последиците от такова действие.

4/2     За да е валидна поръчката в Електронния магазин, трябва пълно и точно да се попълнят всички предписани данни и реквизити, посочени във формуляра за поръчка. За поръчване на стока Купувачът попълва формуляра за поръчка в уеб интерфейса на Продавача. Формулярът за поръчка съдържа най-вече информация за:

(a)      поръчваната стока (Купувачът “слага” стоката в електронната кошница от уеб интерфейса на Продавача),

(b)      начина на плащане на покупната цена на стоката, данни за желания начин за връчване на поръчаната стока и

(c)      информация за разходите, свързани с доставката на стоката (заедно общо само „Поръчка“).

4/3     Преди крайното и задължаващо потвърждаване на Поръчката Купувачът може да проконтролира и коригира цялата поръчка и въведените данни, вкл. съгласието с настоящите Търговски условия, размера на цената за поръчаната стока, вкл. евентуални разходи за експедиция и транспорт, валидни към момента на правенето и изпращането на поръчката.

4/4     Ако Купувачът се съгласи с така оформената поръчка, с потвърждаването на поръчката тя ще бъде с окончателна валидност изпратена за обработка с натискане на бутона “Изпрати”. Така изпратената поръчка е задължаваща за Купувача.

4/5     Офертите, цената информацията за достъпността на стоката, дадени в Електронния магазин, отразяват моментното фактическо състояние на складовия резерв на Продавача, но по технически и организационни причини тези данни могат да се променят в интервала от време от изпращането на поръчката до връчването й на Купувача съгласно точка 4/6, така че стоката, посочена в Електронния магазин в момента на поръчката, може вече да не е достъпна при декларираните условия.

4/6     Продавачът незабавно изпраща имейл на адреса, посочен в поръчката, в който потвърждава на Купувача връчването на поръчката.

4/7     Продавачът си запазва правото да не приеме поръчката в обосновани случаи, най-вече в случай, че са изчерпани складовите запаси от стоката, че стоката е недостъпна при доставчика, че има съвсем явна грешка в изписването на цената или описанието на стоката в каталога на стоките от Електронния магазин, или в случай, че Купувачът е лице, което още преди това е нарушавало някое свое договорно условие спрямо Продавача.

4/8     Договорът се сключва на чешки език; договорът може да бъде сключен и на друг език. Сключеният Договор за покупко-продажба се архивира от Продавача с цел успешното му изпълнение в електронна форма в продължение на 5 години , като не е достъпен за трети лица. Информация за отделните технически стъпки, водещи до сключване на договора, има в настоящите търговски условия, където процесът е описан ясно и разбираемо.

4/9     При сключването на договора могат да бъдат използвани далекосъобщителни средства. Ако при сключването на договора се използват далекосъобщителни средства, Купувачът заплаща сам разходите по използването на такива средства.

5           Цена на стоката и платежни условия

5/1     Цената на стоката се определя като договорна по смисъла на Закон № 526/1990 от Свода закони, за цените, с последвалите разпоредби, и е посочена в Електронния магазин като крайна цена. Разходите за експедиция и транспорт, чийто размер е даден в Електронния магазин в частта с описанието на мъзможните начини за доставка и може да се различава според избраната форма на доставка, се добавят впоследствие към Поръчката. Крайната пресметната цена след попълването на Поръчката е дадена вече заедно с разходите за транспорта.

5/2     Заплащането на стоката и на транпортните разходи става:

(a)       безналично с превод по сметката на продавача водена в дружество “Bank Citfin спестовна кооперация” (нататък само „сметка на Продавача“) с падеж 7 дни от датата на сключване на договора, но във всички случаи преди доставката на стоката; условие за изпълнението на задължението за плащане е също така посочването на съответния вариращ символ,

(b)      посредством кредит, предоставен от дружество CREDIT ALLIANCE, европейско дружество, ЕИК: 24805394, със седалище ул. “На Бржеху” № 260/1, кв. Височани, п. к. 190 00 Прага 9,

(c)      с кредитна карта.

5/3     Фактурата, издадена въз основа на договора за покупко-продажба от Продавача на Купувача, служи едновременно с това и за данъчен документ. Купувачът може по принцип да получи стоката едва след пълното заплащане на цената.

6           Доставка на стоката

6/1     Купувачът става собственик на стоката със заплащането на пълната цена на стоката или с получаването на стоката - според това, кое от двете събития настъпва по-късно.

6/2     Поръчаната стока се доставя на Купувача в мястото, обозначено от Купувача в Поръчката с пълен адрес; Купувачът обаче взима под внимание, че стоката е предназначена за ползване на територията на Чешката република.

6/3     Срокът за доставка започва да тече от датата на влязлото в сила сключване на договора за покупко-продажба съгласно чл. 3/7 от настоящите търговски условия, тоест от изпращането на потвърдителния имейл от страна на Продавача. Ако Купувачът избере вариант за плащане с предварителен банков превод, срокът за доставката започва да тече до пълното заплащане на покупната цена, тоест от вписването на съответната сума по сметката на Продавача.

6/4     Ако в Електронния магазин при съответния артикул не е посочен друг срок, срокът за доставка е 45 работни дни. В случай, че заявената стока не може да бъде доставена в посочения срок за доставка, Продавачът ще уведоми незабавно за това Купувача, посочвайки му друг алтернативен срок за доставка. Ако Купувачът не е съгласен с промяната и към момента няма сключен договор, има право да отмени Поръчката. Ако Купувачът не е съгласен с промяната и има вече сключен договор, има право да се откаже от сключения договор, а то до момента на доставянето на стоката. 

6/5     Ако по договора Продавачът е задължен да достави стоката на определено от Купувача в поръчката място, Купувачът се задължава да приеме стоката при доставка. Ако Купувачът не приеме стоката при доставката, Продавачът има право да изисква такса за съхранение в размер на 100 чешки крони на ден (с думи: сто чешки крони) и също така има право да се откаже от договора за покупко-продажба.

6/6     Ако стоката следва да се достави повторно или по-друг от посочения в поръчката начин поради причини от страна на Купувача, Купувачът се задължава да заплати евентуално възникналите разходи, свързани с повторната доставка на стоката, респ. разходите, свързани с друг начин на доставка.  

6/7     Купувачът, който е потребител, удостоверява приемането на стоката, поставяйки подписа си върху придружителния документ или документа за доставка. Купувачът се задължава да приеме стоката от доставчика, да провери целостта на опаковките, броя кашони и в случай на каквито и да е било несъответствия да съобщи незабавно това на самия доставчик. При  установяване на нарушаване на опаковките, водещи до заключението, че стоката е могла да бъде увредена или пратката е била отваряна, препоръчително е Купувачът в собствен интерес да откаже приемането на пратката. Подписвайки документа за доставка, Купувачът удостоверява, че опаковката на стоката не е увредена и дефектна. Приема се, че ако опаковката не е била увредена или дефектна, стоката е доставена без увреждане. Купувачът е длъжен веднага след приемането на стоката да я провери и ако установи дефекти да уведоми незабавно Продавача. Ако се касае за стока определена като чуплива, купувачът е винаги длъжен да отвори пратката в присъствие на доставчика и да провери, дали не е настъпило механично увреждане на стоката; ако не стори така или ако не предяви непосредствено след това рекламация поради установеното по този начин увреждане на стоката, всички установени по-късно механични увреждания на стоката ще се приемат като увреждания, възникнали след приемането на стоката от купувача.

6/8     Купувачът, който не е потребител, удостоверява приемането на стоката, поставяйки подписа си върху придружителния документ или документа за доставка. Купувачът, който не е потребител, се задължава да приеме стоката от доставчика, да провери целостта на опаковките, броя кашони и в случай на каквито и да е било несъответствия да съобщи незабавно това на самия доставчик. При  установяване на нарушаване на опаковките, водещи до заключението, че стоката е могла да бъде увредена или пратката е била отваряна, препоръчително е Купувачът в собствен интерес да откаже приемането на пратката. Подписвайки документа за доставка, Купувачът удостоверява, че опаковката на стоката не е увредена нито дефектна и че пратката отговаря на всички посочени по-горе условия и изисквания и че стоката е била доставена без дефекти. Предявени на по-късен етап рекламации за увредена или нецялостна опаковка или стока ще бъдат отхвърлени. На Купувач, който е потребител, се препоръчва подобна процедура, а то с цел избягване на спорове за това, къде е възникнал дефектът на стоката. Неспазвайки посочената препоръка не може обаче да доведе до засягане и нарушаване на правата на потребителя, предимно правото му да предяви рекламация. Ако се касае за стока определена като чуплива, купувачът е винаги длъжен да отвори пратката в присъствие на доставчика и да провери, дали не е настъпило механично увреждане на стоката; ако не стори така или ако не предяви непосредствено след това рекламация поради установено по този начин увреждане на стоката, всички установени по-късно механични увреждания на стоката ще се приемат като увреждания, възникнали след приемането на стоката от купувача.