Търговски условия

Търговски условия

за електронен магазин на

KATY PATY group:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

със седалище: ул. "У Слунцове" № 666/12а, п. к. 180 00 Прага 8

вписано в Търговския регистър, воден от Градски съд – Прага,

раздел Ц (С),  партида 237572,

Тел.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

(нататък само „Продавач“)

 

Адрес на продавача за кореспонденция: 

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Czech Republic

 

Шоурум на Продавача:

Na Břehu - Redpoint building 19000 Prague 9 - Vysočany

KATY PATY Drive, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Česká republika

 

1               Първоначални разпоредби

1/1 Настоящите търговски условия определят подробности за правоотношението между Продавача и Клиента (наричано по-долу „Купувачът“), съставено от продажби на стоки чрез интернет магазин на www.katypaty.com (по-долу „Електронен магазин“) .

1/2 Тези отношения между Продавача и Купувача се уреждат от чешкото законодателство, включително, но не само, Закон № 89/2012 Coll., Гражданския кодекс, както е изменен, и ако Купувачът е потребител, тогава и по Закон № 634/1992 Coll., Относно защитата на потребителите, с измененията.

1/3 Продавачът не гарантира годността, одобрението или годността на информацията на уебсайта на електронния магазин или стоките, продавани от електронния магазин за използване извън Чешката република. Купувачът, който влиза в уебсайта на електронния магазин извън Чехия или използва стоките, закупени от електронния магазин извън Чехия, носи пълна отговорност за последиците от посещението на уеб сайта и използването на стоките. 

2                 Предмет на договора

2/1 Продавачът се съгласява да достави на Купувача стоки, посочени в поръчката, подадена чрез формуляра за поръчка на Електронния магазин, и Купувачът се съгласява да плати договорената цена на стоките, всичко при условията и условията на настоящия .

3                  Онлайн магазин

3/1 Купувачът може да поръча стоки от електронния магазин директно, без да е необходима регистрация.

3/2 При поръчка на стоката Купувачът носи отговорност за въведените необходими данни за правилни и пълни. Данните, въведени от Купувача в контекста на поръчката на стоката, се считат за верни от Продавача.

3/3 Купувачът признава, че не е необходимо електронният магазин да е достъпен непрекъснато, особено поради необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача или трети страни.

3/4 Купувачът признава, че софтуерът и другите компоненти на уеб интерфейса на електронния магазин (включително снимки на предлаганите стоки) са защитени с авторски права. Купувачът се съгласява да не извършва никаква дейност, която би могла да позволи на Купувача или на трети страни неоторизирана намеса в или използване на софтуера или други части от уеб интерфейса на електронния магазин. 

4                     Поръчване на стоки и изпълнение на договор

4/1 Представените стоки са предназначени за целта, посочена в съответните стокови описания. Използването на стоките по друг начин, за друга цел или не в съответствие с инструкциите за употреба или други инструкции, издадени със стоките и последствията от такива действия, са извън отговорността на Продавача.

4/2 Валидното подаване на поръчка в електронния магазин е обусловено от пълно и правилно попълване на всички необходими данни и други принадлежности, поискани от формуляра за поръчка. За да поръча стоки в електронния магазин, Купувачът попълва формуляра за поръчка, достъпен в уеб интерфейса на Продавача. Формулярът за поръчка изисква следната информация, включително, но не само:

(а) Поръчаните стоки (Купувачът поставя поръчаните стоки в електронната кошница за пазаруване, намерена в уеб интерфейса на Продавача),

(б) Начинът на плащане на покупната цена на стоките, данни за необходимата доставка на закупените стоки и

(в) Информация за разходите, свързани с доставката на стоки (по -долу всички заедно само „Поръчката“).

4/3 Преди окончателното и задължително потвърждение на поръчката, Купувачът може да провери и коригира цялата Поръчка и въведените данни, включително съгласие с настоящите Общи условия, цената на поръчаните стоки, включително потенциалните разходи за доставка и транспорт по време на поставяне на поръчка.

4/4 Ако Купувачът е съгласен с текста на Поръчката, след потвърждението на Поръчката, Купувачът може най -накрая да подаде Поръчката за обработка, като кликне върху бутона „Изпращане“. Така подадената поръчка е обвързваща за Купувача.

4/5 Офертите, цените и информацията за наличните стоки, посочени в електронния магазин, изразяват текущото състояние на наличностите на Продавача, но поради технически и организационни причини тези данни могат да се променят в течение на периода между подаването на поръчката от Купувач и доставка до Продавача в съответствие с 4/6 по-горе, така че стоките, изброени в електронния магазин към момента на подаване на поръчката, може да не са налични вече при декларираните условия.

4/6 Веднага след получаване на поръчката Продавачът изпраща имейл до адреса на Купувача, посочен в реда, по който Продавачът потвърждава поръчката. 

4/7 Продавачът си запазва правото да не приеме поръчка в обосновани случаи, особено когато поръчаните стоки вече не са на склад или не са налични от доставчика, ако има очевидни грешки в цената или описанието на стоките в Каталог на стоки в електронен магазин или ако Купувачът преди това е нарушил някаква договорна отговорност към Продавача. 

4/8 Настоящият договор е сключен на чешки език, но може да бъде сключен и на чужд език. Изпълненият договор за покупка се архивира от Продавача с цел успешното му изпълнение в електронен формат за 5 години без достъп на трети страни до него. Тук е включена информация за отделните технически стъпки, водещи до изпълнение на договора, където този процес е описан прозрачно.

4/9 За изпълнение на договора могат да се използват средства за дистанционна комуникация. Ако за изпълнение на договора се използват каквито и да било средства за комуникация от разстояние, Купувачът поема собствените си разходи по използването на тези средства за комуникация.

5                          Стоки Цена и условия на плащане

5/1 Цената на стоките е договорена цена по смисъла на Закон № 526/1990 Coll., Относно Цените, както е изменена, и е посочена в Електронния магазин като крайна цена. Разходите за изпращане и транспорт в размер, посочен в електронния магазин в описанието на възможните начини на доставка и различни за отделните начини на доставка, се добавят към договорената цена. Крайната цена, изчислена след попълване на поръчката, вече включва транспортни разходи.

5/2 Плащанията за стоките и транспортните разходи се извършват:

(а) По банков път по банковата сметка на Продавача, поддържана от Bank Citfin sporitelní družstvo (наричана по -долу „Сметка на продавача“) със срок за плащане 7 дни след сключване на договора, но не по -късно от доставката на стоките. Изпълнението на задължението за плащане допълнително се обуславя от правилното изявление на съответния символ на променливата.

(б) С кредит, предоставен от CREDIT ALLIANCE, SE, бизнес ID: 24805394, със седалище на адрес Na Břehu 260/1, Височани, 190 00 Прага 9,

(в) С кредитна карта.

5/3 Фактурата, издадена от Продавача за Купувача въз основа на договора за покупка, служи като данъчна фактура едновременно. Купувачът може да поеме стоката само след пълно заплащане на покупната цена. 

6                       Доставка на стоки

6/1 Купувачът придобива право на собственост върху стоката след пълно плащане на покупната цена или поглъщане на стоката, което настъпи по -късно.

6/2 Поръчаните стоки се доставят на Купувача на мястото, посочено от Купувача в поръчката му за покупка по пълен адрес. Купувачът обаче признава и приема, че стоките са предназначени за употреба в Чешката република.

6/3 Срокът за доставка започва да тече от датата на валидното изпълнение на договора съгласно 3/7 по-горе тук след доставката на имейла за потвърждение от Продавача. Ако Купувачът избере варианта на плащане, включващ авансов банков превод, тогава срокът за доставка започва да тече от пълното плащане на покупната цена, т.е. неговото кредитиране по банковата сметка на Продавача.

6/4 Освен ако не е посочен различен срок на доставка в Електронния магазин за конкретните стоки, срокът за доставка е 45 работни дни. В случай, че поръчаните стоки не могат да бъдат доставени в рамките на дадения срок, Продавачът незабавно уведомява Купувача за това и дава информация за срока на доставка при замяна. Ако Купувачът не е съгласен с промяната и досега не е сключен договор, Купувачът има право да отмени Поръчката за покупка. Ако Купувачът не е съгласен с промяната и Договорът вече е сключен, Купувачът има право да се откаже от Договора до момента на доставка на стоката.

6/5 Ако Продавачът е задължен по Договора да достави стоките до местоназначението, определено от Купувача в Поръчката за покупка, Купувачът е длъжен да приеме стоките след доставката. Освен ако Купувачът не приеме стоката след доставката, Продавачът има право да поиска такса за съхранение в размер на 100 CZK на ден (да речем: сто чешки крони) и освен това има право да се откаже от Договора за покупка.

6/6 Ако поради причини от страна на Купувача, стоките трябва да бъдат доставени многократно или по начин, различен от посочения в Поръчката за покупка, Купувачът е длъжен да възстанови разходите, ако има такива, свързани с многократна доставка на стоките и/или разходите, свързани с различен начин на доставка. 

6/7 Купувачът, който е потребител, потвърждава приемането на стоките, като постави своя подпис върху придружаващия го документ и/или разписката за доставка. Купувачът се задължава да приеме надлежно стоките от превозвача, да провери целостта на пакетите, да провери броя на пакетите и незабавно да уведоми превозвача за всички дефекти. Ако се установи, че опаковките са повредени, което е показателно за евентуални повреди на стоките и/или евентуално неоторизирано проникване в пратката, Купувачът се препоръчва да не приема пратката в свой собствен интерес. Подписвайки бележката за доставка, Купувачът потвърждава, че няма повреда и целостта на опаковката на стоката. Счита се, че освен ако опаковките не са повредени и/или развалени, стоките са доставени без повреди. Купувачът е длъжен да инспектира стоките без ненужно забавяне след приемането и да информира Продавача за възможни идентифицирани дефекти веднага след като е открил такива дефекти. Ако стоката е маркирана като крехка, Купувачът винаги е задължен в присъствието на доставчика да отвори пакета със стоки и да провери дали стоките не са механично повредени; ако Купувачът не успее да направи това или ако Купувачът не предяви претенция за такива открити повредени стоки веднага след това, всички механични повреди на стоките, открити в по -късен момент, се считат за щети, настъпили след приемането на стоките от Купувач.

6/8 Купувачът, който не е потребител, потвърждава приемането на стоките, като постави своя подпис върху придружаващия го документ и/или разписката за доставка. Купувачът, който не е потребител, е длъжен да приеме надлежно стоките от превозвача, да провери целостта на пакетите, да провери броя на пакетите и незабавно да уведоми превозвача за всички дефекти. Ако се установи, че опаковките са повредени, което е показателно за евентуални повреди на стоките и/или евентуално неоторизирано проникване в пратката, Купувачът се препоръчва да не приема пратката в свой собствен интерес. Купувачът потвърждава, че опаковката не е повредена и/или прекъсната и че пратката отговаря на всички условия и изисквания, посочени по -горе и че стоките са доставени без дефекти. По -късни претенции за повредени или развалени пакети или стоките няма да бъдат взети под внимание. На Купувача, който е потребител, се препоръчва адекватна процедура, за да се избегнат спорове откъде произхожда дефектът на стоката. Потребителят обаче не може да навреди на правата си поради неспазване на горепосочената препоръка, по-специално на правото му да предяви иск. Ако стоката е маркирана като крехка, Купувачът винаги е длъжен в присъствието на доставчика да отвори пакета със стоки и да провери дали стоките не са механично повредени; ако Купувачът не успее да направи това или ако Купувачът не предяви претенция за такива открити повредени стоки веднага след това, всички механични повреди на стоките, открити в по -късен момент, се считат за щети, настъпили след приемането на стоките от Купувач.

6/9 Ако това не е потребител, необоснованият отказ да приеме стоката не е причина за разваляне на договора и Купувачът е длъжен да плати договорената покупна цена и транспортните разходи, като Продавачът има право да поиска заплащане на доказано направените стоки разходи, свързани с опита. за многократна доставка на стоки до Купувача и разходи за съхранение на неприети стоки. 

7                    Отговорност за дефекти, гаранционен срок

7/1 Продължителността на гаранцията поради правото на дефекти съгласно § 2165, параграф 1 от Гражданския кодекс е посочена в гаранционната карта за продукта, докато минималният гаранционен срок за нови стоки в случаите, когато Купувачът е потребител е 60 месеца, за устойчивост на цвета на порцелан е предвидена 50-годишна гаранция.

7/2 Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката от Купувача и може да бъде удължен с времето, за което стоките са в гаранционен ремонт. В случай на неоснователна рекламация гаранционният срок не се удължава.

7/3 Гаранцията покрива производствени дефекти на продуктите или други дефекти, които не са причинени от непрофесионално или небрежно боравене, използване на продукта в противоречие с неговото предназначение или инструкции за експлоатация, или повреди след получаване на стоки от Купувача, като например механични повреди , природни бедствия като ударни мълнии или други атмосферни разряди, пожар или вода или други нестандартни явления.

7/4 Рекламации за дефекти в стоките могат да бъдат отправени до Продавача, писмено или по предварително съгласие лично в работно време. В случай на рекламация, купувачът е длъжен истинно, изцяло и ясно да опише претендирания дефект, да представи гаранционна карта (ако е издадена), доказателство за покупка и доставка и да предостави информация за контакт с цел комуникация по уреждането на жалба.

7/5 Стоките не са предназначени за употреба, ако показват дефект. Продавачът не носи отговорност за щети, произтичащи от дефект в стоката или от използването на стоки с дефект, ако Купувачът е знаел за този дефект или би могъл да знае с нормално внимание.

7/6 Стоките, които са маркирани като декоративни, са предназначени да се използват само като украшение. Продавачът не носи отговорност за използване за друга цел, за възможността да се използва за друга цел или за последствията от използването за друга цел на такива стоки.

7/7 Други права на Купувача, който е потребител, и процедурата за уреждане на рекламации за дефекти са определени в Процедурата за рекламации на Продавача, намираща се на уебсайта за електронна търговия и в Шоурума на Продавача.

8                      Индивидуален характер на производството на стоки и право на отказ от договора

8/1 Купувачът признава, че всички стоки, които се предлагат в електронния магазин и чийто основен строителен материал е порцелан, винаги са индивидуално регулирани, т.е. ръчно изработени и боядисани на базата и според желанието на Купувача, и следователно всеки отделен част от стоката е оригинална и са възможни отклонения между отделните стоки. В този контекст Купувачът признава, че съгласно разпоредбите на § 1837 от Гражданския кодекс не е възможно да се оттегли от договора за покупка за доставка на стоки, които са били модифицирани според желанието на Купувача или за негово лице.

8/2 Ако това не е случаят, когато не е възможно да се откаже от договора за покупка, Купувачът, който е потребител, има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с разпоредбите на § 1829, параграф 1 от Граждански кодекс, в рамките на четиринадесет (14) дни от приемането на стоки, и в случай, че предмет на договора за покупка са няколко вида стоки или доставка на няколко части, този период тече от датата на получаване на последната доставка на стоки . Отказът от договора за покупка трябва да бъде изпратен на Продавача в рамките на срока, посочен в предходното изречение. Няма формуляр за отказ от договора за покупка, но оттеглянето трябва да е недвусмислено.

8/3 В случай на отказ от договора за покупка съгласно член 8/2 от Общите условия, договорът за покупка се анулира от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача в рамките на четиринадесет (14) дни след отказ от договора на Продавача. В случай, че Купувачът наруши задължението по предходното изречение, Продавачът има право на договорна неустойка от 0,1% (с думи: нула, една десета от процента) от покупната цена на стоките, които трябва да бъдат върнати, за всеки ден на забавяне, максимум, до покупната цена на стоката. Тази разпоредба не засяга правото на обезщетение за всяка вреда, причинена от нарушение на задължението, за което се прилага договорната неустойка, дори ако вредата надвишава договорната неустойка. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача неповредени и неносени и, ако е възможно, в оригиналната опаковка. Ако Купувачът се откаже от договора за покупка, Купувачът поема разходите, свързани с връщането на стоката на Продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати поради естеството си по обикновена поща. Купувачът признава, че ако стоките, върнати от Купувача, са повредени, износени или частично консумирани, Продавачът има право на обезщетение за щетите, причинени на Купувача.

8/4 В случай на отказ от договора съгласно член 8/2 от Общите условия, Продавачът ще върне средствата, получени от Купувача в рамките на четиринадесет (14) дни след отказ от договора за покупка от Купувача, обикновено по същия начин, по който Продавачът ги е получил от Купувача. Ако това не е възможно, Продавачът ще върне средствата на Купувача по сметката, посочена от Купувача за тази цел; докато Купувачът не предостави на Продавача всички необходими данни за плащане, срокът за връщане на средствата не тече. Продавачът също има право да върне изпълнението, предоставено от Купувача при връщане на стоката от Купувача или по друг начин, ако Купувачът е съгласен и Купувачът не прави допълнителни разходи. Ако Купувачът се откаже от договора за покупка, Продавачът не е длъжен да върне получените средства на Купувача преди Купувачът да върне стоката или да докаже, че е изпратил стоката на Продавача.

8/5 Докато стоките не бъдат поети от Купувача, Продавачът има право да се откаже от договора за покупка по всяко време. В такъв случай Продавачът ще върне покупната цена на Купувача без ненужно забавяне (ако вече е платена), без пари в брой, посочена от Купувача. 

9                  Съгласие за обработка на лични данни

9/1 При работа с лични данни, Продавачът спазва всички задължения, предвидени в Закон № 101/2000 Coll., За защита на личните данни, с измененията.

9/2 Сключвайки договора и тези условия, Купувачът се съгласява, че Продавачът ще обработва личните данни на Купувача, които Купувачът е предоставил при поставянето на Поръчката в Електронния магазин, по-специално име и фамилия, адрес на пребиваване, идентификация номер, данъчен идентификационен номер, имейл адрес, телефонен номер. Целта на тази обработка е сключването и изпълнението на договора и предлагането на търговия и услуги и защитата на правата и защитените от закона интереси на Продавача. Съгласието се предоставя за неопределен период и може да бъде оттеглено по всяко време; обжалването обаче не засяга данни до степента, до която Продавачът има право да обработва такива данни без съгласие.

9/3 Продавачът може да упълномощи трета страна да обработва горепосочените лични данни като обработващ. Продавачът информира Купувача и му предоставя изрична инструкция относно правата, произтичащи от Закон № 101/2000 Coll., За защита на личните данни, т.е. по -специално, че предоставянето на лични данни е доброволно, че Купувачът има правото на достъп до тях, има право Горното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време писмено на адреса на Продавача и също така има право да се свърже с Службата за защита на личните данни в случай на нарушение на правата му, ако Продавачът не организира самия лек по искане на Купувача. 

9/4 Купувачът се съгласява с изпращането на информация, свързана със стоките, услугите или бизнеса на Продавача до електронния адрес на Купувача, и освен това се съгласява с изпращането на търговски съобщения от Продавача до електронния адрес на Купувача; Купувачът е гарантиран, че може да оттегли това съгласие просто и без допълнителни разходи.

10                   Инструкции относно възможността за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове 

10/1 В случай на потребителски спор, потребителят може да се обърне към органа за извънсъдебно уреждане за потребителски спорове. Чешкият орган за търговска инспекция е компетентният субект за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове.

Информация за връзка: чешката търговска инспекция Централен инспекторат - отдел ADR

Stepanska 15 120 00 Prague 2

Уебсайт: https://adr.coi.cz/cs

11                   Заключителни разпоредби

11/1 Тези условия се показват на уебсайта за електронна търговия www.katypaty.com и тяхната формулировка, действаща към датата на Поръчката, се изпраща на Купувача като част от имейл, потвърждаващ получаването на Поръчката (член 3 /6), което позволява на Купувача да архивира и възпроизвежда. 

11/2 Общите условия се прилагат до степента и формулировката, посочени в Електронния магазин в деня на изпращане на електронната поръчка. Изпращайки електронна Поръчка, Купувачът потвърждава на Продавача, че е прочел настоящите условия и че е съгласен с тях. Купувачът е достатъчно информиран за тези условия преди действителното изпълнение на Поръчката и има възможност да се запознае с тях.

11/3 По отношение на Купувача, Продавачът не е обвързан с кодекси за поведение по смисъла на разпоредбите на § 1826 ал. 1 нека. д) от Гражданския кодекс. 

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.